วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Summer Camp 2559 ระหว่าง 16 มีนาคม – 6 เมษายน 2559 (รวม 22 วัน)                                                          โครงการค่ายภาษาจีน

ณ โรงเรียนหรงหวาย แผนกนานาชาติ  เมืองจูจี้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Ronghuai School, Dept. International, Zhuji, Zhejiang)ระหว่าง 16 มีนาคม 6 เมษายน 2559 (รวม 22 วัน)

จัดโดย
โรงเรียนหรงหวาย แผนกนานาชาติ และ นิตยสารจีนไทย สองภาษารายเดือน
หลักการและเหตุผล
                โรงเรียนหรงหวาย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบันประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก่แผนกชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนกนานาชาติ (รวมเตรียมอุดม) เป็นต้น มีนักเรียนและคุณครูทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศมากกว่า 15,000 คน ทางโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว 10 รางวัล และรางวัลระดับมณฑล 120 รางวัล เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศจีน จนได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติได้
ปัจจุบันโรงเรียนหรงหวายมีนักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี แคนาดา อินเดีย ไทย กว่า 200 คน   โรงเรียนหรงหวายยังเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี ทั้งทางด้านชื่อเสียงในการเรียนการสอนรวมถึงหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนฯ มีโอกาสสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของจีน เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง เป็นต้น 

                โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหรงหวาย และนิตยสารจีนไทย สองภาษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านประเทศจีนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านภาษาและวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา   
อัตราค่าโครงการ
ราคารวม 42,000บาท* (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
พิเศษ ! สมาชิกหรือบุตรหลานสมาชิกนิตยสารจีนไทย ลดทันที 1,000 บาท
*
 
**ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก็สามารถไปร่วมโครงการค่ายภาษาจีนด้วยกันได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน**
üอัตรานี้ (รวม)
1.   ค่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ ค่าทัศนศึกษาและค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้
2.   VISA และภาษีสนามบินไทย-จีน ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท
3.   ค่าที่พักห้องคู่ ในหอพักนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนหรงหวาย หรือตามที่โรงเรียนจัดให้
Oอัตรานี้ (ไม่รวม)
1.   ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (เนื่องจาก ราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จึงขอแจ้งราคาตั๋วเครื่องบินตามจริง ณ วันที่ออกตั๋ว : อ้างอิงราคาที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจอง
2.   ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในโรงเรียนอื่นๆ เช่น เครื่องดื่ม อาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าซักรีด
3.   ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทางเกินกำหนด (ท่านละไม่เกิน15- 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด)
*หมายเหตุราคา วันเดินทางและรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่ตารางการบินของสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ตารางเรียนและกิจกรรม


วันที่
กิจกรรม
พุธ 16 มี.ค.
โดยสารเที่ยวบิน MU9842 ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนหรงหวายโดยรถบัสของโรงเรียน เพื่อเข้าที่พักและจัดสัมภาระเดินทาง จากนั้น เหล่าซือพาเดินชมบริเวณโรงเรียน
พฤหัส 17 มี.ค.
ช่วงเช้า
พิธีต้อนรับนักเรียนและทดสอบความรู้ภาษาจีนเพื่อแยกชั้นเรียน
ช่วงบ่าย
เที่ยวชมบริเวณตัวเมืองจูจี้ และซื้อของใช้ที่จำเป็น
ศุกร์ 18 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปวัฒนธรรม
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/กิจกรรม/ดนตรีจีน
เสาร์ 19 มี.ค.
เที่ยวบ้านเกิดไซซี สาวงามที่สุดในใต้หล้า
อาทิตย์ 20 มี.ค.
เที่ยวสวนสนุก เมืองหางโจว
จันทร์ 21 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/กิจกรรม
อังคาร 22 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/พู่กันจีน
พุธ 23 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
งานประดิษฐ์ - ตัดกระดาษจีน
พฤหัส 24 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/ภาพวาดจีน
ศุกร์ 25 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/ดนตรีจีน
เสาร์ 26 มี.ค.
เที่ยวน้ำตกอู่เซี่ยหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อาทิตย์ 27 มี.ค.
เที่ยวตลาดอี้อูหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
จันทร์ 28 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/คอมพิวเตอร์
อังคาร 29 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
งานประดิษฐ์
พุธ 30 มี.ค.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ศิลปะจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/ทำอาหารจีน
พฤหัส 31 มี.ค.
ช่วงเช้า
สนทนากับเพื่อนจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/ดนตรีจีน
ศุกร์ 1 เม.ย.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน/ภาพวาดจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/กิจกรรม
เสาร์ 2 เม.ย.
เที่ยวชมเมืองเส้าซิง - เมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์จีน
อาทิตย์ 3 เม.ย.
ช้อปปิ้งในตัวเมืองจูจี้ซื้อของฝากกลับบ้าน
จันทร์ 4 เม.ย.
ช่วงเช้า
ภาษาจีน
ช่วงบ่าย
ภาษาจีน/กิจกรรม
อังคาร 5 เม.ย.
ช่วงเช้า
ประเมินผลการเรียน
ช่วงบ่าย
พิธีจบการอบรม
พุธ 6 เม.ย.
เดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้แต่เช้าเพื่อพาเที่ยวชมนครเซี่ยงไฮ้
จากนั้นโดยสารเที่ยวบิน MU9855 เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กิจกรรมตารางเรียนอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 

***สามารถเข้าไปชมภาพหอพัก โรงอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนหรงหวาย***
ได้ที่  http://studyronghuai.blogspot.com/ และ หน้าเพจวารสารจีนไทย สองภาษารายเดือน หรือ www.chinesethaimag.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นิตยสารจีนไทย สองภาษารายเดือน
ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ หรือ คุณกาญจนา (แอน)
โทร. 02-805-2993-4,081-934-8128 โทรสาร: 02-805-2995